Zásady vrácení peněz

I. Obecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád je vydaný v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č.102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího v platném znění a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu v platném znění. A upravuje právní vztah mezi Prodávajícím, kterým je:

1.2. Prodávajícím je společnost

Obchodní jméno: IS Studio, s.r.o.
Sídlo: Žižkova 2339/25, Košice 040 01, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl Sro, Vložka číslo 26122/V
IČO: 45675201

DIČ: 2023088166

IČ DPH: SK2023088166
Bankovní účet: 2928842407/1100

Prodávající je plátcem DPH/Daně z přidané hodnoty

(dále také “Prodávající“) a každou osobou, která je Kupujícím zboží nebo služeb nabízeného Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu ustanovení Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na Webovém sídle Prodávajícího, tohoto Reklamačního řádu a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky, zejména zákonů: Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího v platném znění, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Z.z. Občanský zákoník v platném znění

1.3. E-mailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:

Email: info@fragrancenter.com

Tel. č.: +421 903 963 929

 

1.4. Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv  je:

 

IS Studio s.r.o., Žižkova 25, 04001 Košice, Slovenská republika

 

1.5. Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží), nebo služeb ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího fragrancenter.com

1.6. Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která odeslala objednávku prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově komunikačními prostředky.

1.7. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího, nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.8. Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Prohlášení Prodávajícího o záruční době v případě, že Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

1.9. Produkty (dále také „Věci“) jsou zboží, služby a elektronický obsah nedodávaný na hmotném nosiči, které jsou určené k prodeji a zároveň jsou zveřejněné na Webovém sídle Prodávajícího.

II. Odkazy

2.1. Na vztahy z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti (spotřebiteli), se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Zb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákon č. 250/2007 Z.z o ochraně spotřebitele.

2.2. Právní vztahy vyplývající z výkonu práv z odpovědnosti za vady mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti / osoby, které nejsou v postavení spotřebitele / se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Prohlášení Prodávajícího o záruční době v případě, že Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

2.3. V smyslu §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, ke kterým se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel, které vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, (pokud tyto nejsou stanovené zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

III. Odpovědnost Prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

3.1. Prodávající je povinen dodat věc (zboží), nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, tj. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc nebo služba při převzetí Kupujícím. Pokud nejde o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby vady zboží nebo služeb uplatnil u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. U použitých věcí Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

3.3.Kupující je oprávněný prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

IV. Záruční doba

4.1. Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba, pokud jde o použitou věc je 12 měsíců. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci nebo služby Kupujícím.

4.2. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačená lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

4.3. Pokud jde o použitou věc, Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

4.4. U věcí, které jsou určené k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.

4.5. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinný poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

4.6. Vyhlášením v záručním listě vydaném Kupujícímu nebo v reklamě může Prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí Prodávající podmínky a rozsah této záruky.

4.7. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Pokud má koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4.8. Pokud dojde k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.9. Pokud dojde k výměně části nové věci, u které to povaha věci dovoluje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součásti věci, na kterou byla poskytnuta záruka.

4.10. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnila v záruční době.

4.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.12 V návaznosti na § 429, odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění, Prodávající prohlašuje, že v případě délky záruční doby v obchodních vztazích mezi Prodávajícím a Kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele. Prodávající přebírá záruku za jakost zboží v délce trvání 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.

V. Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

 

5.1. Kupující je oprávněný uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží nebo služby na adrese: IS Studio s.r.o., Žižkova 25, 04001 Košice, Slovenská republika

Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoli provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle Prodávajícího, nebo prostřednictvím třetích osob např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti, Slovenské pošty aj. Prodávající doporučuje Kupujícím, aby k uplatnění reklamace využili tento Reklamační formulář.

 

Při reklamaci Prodávající doporučuje Kupujícímu doložit fakturu, záruční list, nebo jiný doklad prokazující zakoupení reklamovaného zboží nebo služby u Prodávajícího. Kupujícímu Prodávající doporučuje, aby při uplatňování reklamace popsal vadu zboží, nebo služby.

5.1.1.V případě, že Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady zboží, a dokladem prokazujícím zakoupení zboží od Prodávajícího (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.

5.1.2. Zboží v případě reklamace doporučujeme zasílat doporučenou formou. Prodávající doporučuje nezasílat zboží formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícího převzatá.

5.1.3. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněná prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.1.4. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta na její vyřízení začala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.

5.2.Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.3. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. v platném znění (pod vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.

5.4. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

5.5. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinná v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslaný na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.6. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, ​​které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu chyby věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.7. Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku:

Odborné posouzení musí obsahovat:

a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,

b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledek posouzení,

e) datum vyhotovení odborného posouzení.

5.8. Pokud to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel Prodávajícímu (určené osobě) výrobek odevzdá při uplatnění reklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází nebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.

5.9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

VI. Práva Kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněná. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

6.2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

 

6.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

 

6.4. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

6.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněné na doméně Webového sídla Prodávajícího.

7.2. V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

7.3. Tento Reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění na Webovém sídle prodávající dne 20.04.2021

Naše webová stránka používá soubory cookie. Používáním této stránky vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Doufáme, že to nevadí. Více informací